رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش

بهلاین کلیه سفارشات را ظرف مدت۲۴ ساعت پس از دریافت آن ارسال می نماید.

در تهران از طریق سرویس اختصاصی و برای شهرستان نیز از طریق پست سفارشی ارسال انجام می شود. لازم به ذکر است که ارسال سفارشات  بالای ۲۰۰۰۰۰ تومان  رایگان می باشد و کمتر از ۲۰۰۰۰۰ تومان شامل ۲۵۰۰۰ تومان هزینه ارسال می باشد.

اشتراک گذاری